Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe

podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
určené zákazníkom prevádzkovateľa a iným dotknutým osobám.

1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:
Obchodné meno: Šport SiTy s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 221
IČO: 48 042 846

2. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú získavané z dôvodu poskytnutia služieb prostredníctvom elektronického obchodu – jednorázový nákup bez registrácie, alebo s zaregistrovaním zákazníka. Registrácia slúži na generovanie osobných údajov do účtovného dokladu pri každom ďalšom nákupe zákazníka, ktorý sa zaregistroval, a ako archív nákupov a objednávok. Na vykonanie registrácie sa vyžaduje e-mailová adresa zákazníka a heslo, ktoré chráni prihláseniu sa iného zákazníka na meno. Osobné údaje môže zákazník po prihlásení sa kedykoľvek zmeniť v časti po zakliknutí možnosti „zmena údajov“. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, napr. v rámci záručného servisu. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne splniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

3. Príjemcovia:
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad za účelom doručovania objednaného tovaru, záručného servisu, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

4. Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, reklamácia, záručný servis a pod.), potom sú zlikvidované.. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, ak nie je údaj súčasťou registratúrneho záznamu.

5. Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi.

Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.

Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.
Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Práva si môže dotknutá osoba uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu: info@sportsity.sk.