REKLAMÁCIE

Ak ti tovar, ktorý si si od nás objednal nesedí, nezúfaj. U nás máš 14 dní na to, aby si nám svoj tovar vrátil.

Určite však tovar za žiadnych okolností nenos, neodstraňuj štítky a nijak nepoškodzuj. 14 dňová doba na výmenu/vrátenie tovaru je pre to, aby si to celé stihol sprocesovať a produkt nám poslať naspäť. Ak by si však tovar nosil, alebo ho vrátil poškodený, už ti ho nebudeme môcť vymeniť ani nám ho nebudeš môcť vrátiť späť. V tejto sekcií sa tiež dozvieš všetky potrebné informácie o reklamácií tovaru nižšie.

1. Ako máš teda postupovať pri vrátení tovaru?

Hneď ako zistíš, že ti tovar nevyhovuje, napíš nám mail na info@sportsity.sk, v ktorom uveď informácie, o aký tovar sa jedná, aký je dôvod toho, že by si potreboval tovar vrátiť prípadne vymeniť za inú veľkosť. Do predmetu mailu prosím nezabudni uviesť číslo faktúry.

Následne nám tovar odošli na našu adresu:

Hviezdoslavovo námestie 221

Námestovo, 02901

1.1 Podmienky vrátenia tovaru sú nasledovné:

– Nezabudni pripojiť celý obsah balenia, ktorý vložíš do pôvodnej krabice
– Krabicu je vhodné zabaliť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy (fólia, papier, druhá krabica, igelitová taška). Prosím, neprelepuj pôvodnú krabicu od produktu, ktorú by si týmto znehodnotil.
– Ak ide o výmenu tovaru, prosím, uviesť za aký tovar to budeme vymieňať
– Ak ide o vrátenie peňazí, prosím, uviesť na aké číslo účtu vrátime peniaze
– Prosím, v žiadnom prípade nám však neposielaj produkt na dobierku

Ihneď po príchode balíka na našu adresu tvoju požiadavku vybavíme. Výmenu sa pokúsime zabezpečiť okamžite a v prípade vrátenia peňazí, ti ich pošleme do 3 pracovných dní na tvoj účet.

 

2. Reklamácie a záruky

Na všetok tovar zakúpený v našom e-shope poskytujeme záruku 2 roky.

Tovar môžeš reklamovať v našej predajni v Námestove osobne alebo ho poslať poštou.

Reklamácia však musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky.

2.1 Záručná doba a životnosť tovaru

Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

2.2 Ako postupovať pri reklamácii

Reklamáciu je možné uplatniť len v záručnej dobe, teda do uplynutia 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa objaví na tovare vada, je potrebné reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k odmietnutiu reklamácie.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (napr. nestačí len jedna topánka, ale celý pár), čistý, suchý a hygienicky nezávadný.

Pri reklamácii je potrebné preukázať nákup tovaru na našom e-shope alebo v kamennej predajni Šport SiTy dokladom o nákupe (blokom alebo faktúrou).

V prípade, že budeš posielať tovar na reklamáciu poštou, napíš nám priamo na kópiu dokladu dôvod reklamácie a stručne popíš vzniknutú vadu.

Pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú vadu, máš právo na bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Túto vadu odstránime bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Adresa pre zasielanie reklamácií:

Šport SiTy
Hviezdoslavovo námestie 221
02901
Námestovo

Bližšie informácie:

info@sportsity.sk

0944 998 917

 

2.3 Pri reklamácii dbaj na tieto skutočnosti, ktoré vyplývajú zo zákona:

 • Vady musia byť uplatnené u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa § 599 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním podľa § 619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.
 • Reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúcia to podľa dikcie zákona č.258/2000 O ochrane verejného zdravia. Takýto tovar sa nebude brať do reklamačného konania.
 • Za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru.
 • Údržba tovaru musí prebiehať v súlade so štítkom na danom produkte (čistiace, žehliace a sušiace postupy alebo zákazy).


2.4 Tovar sa musí používať v súlade s účelom použitia:

 • topánky z kolekcie Adidas Originals nesmú byť používané na športové aktivity
 • topánky z kategórie beh nesmú byť používané na futbal, halové športy, tenis, vysokohorskú turistiku
 • topánky na halové športy nesmú byť používané na aktivity mimo halu a nemôžu byť používané pre halový futbal (k tomuto účelu existuje špeciálna futbalová sálová obuv)
 • outdoorová obuv nesmie byť používaná na športové účely – futbal, tenis a halové športy
 • kopačky musia byť používané v súlade s účelom použitia (AG – umelá tráva, FG – trávnatý povrch, HG – tvrdý povrch („škvára“, vysušený trávnik); IN – sálová obuv)
 • kopačky musia byť udržiavané – po ich použití pozvoľné vysušenie mimo priameho zdroja tepla (napríklad vypchania novinami) a udržiavané pomocou krému (neplatí pre umelé kopačky z radov F10 až F50)
 • obuv nesmie byť praná v práčke
 • tašky nesmú byť preťažované a musí byť zabránené odieraniu pri nosení o ostré predmety

 

2.5 Reklamačný poriadok

(zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie podľa zákona)

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti Šport SiTy s.r.o.. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti Šport SiTy o zachovaníe vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

1.1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste sídla predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár. Kupujúci je povinný dodať reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiu faktúry alebo kópiu dokladu o kúpe.

1.2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením tovaru spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiu faktúry alebo kópiu dokladu o kúpe,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, zásahom do tovaru inou než oprávnenou osobou,  poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

1.3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa bodov 7.5., 7.6. a 7.7. VOP, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 1.10. VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

1.4. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

1.6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.8. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

1.9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/199 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode. Predávajúci môže u kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo formou e-mailovej správy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má predávajúci aj v prípade, ak prijme od kupujúceho preddavok podľa bodu 2.4. VOP, časť ceny alebo celú cenu za tovar. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatený preddavok podľa bodu 2.4. VOP, časť ceny alebo celú cenu za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho.

2.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

2.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe, formou e-mailovej správy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu  predávajúceho: Šport SiTy s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 221, 02901, Námestovo (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné prevziať tu: link (doplniť link na formulár, ktorý je v prílohe)

2.5. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty bližšie špecifikovanej v bode 3.2. VOP.

2.6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiu faktúry alebo kópiu dokladu o kúpe a v originálnom obale späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2.7. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

2.8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky preukázateľné platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúcu, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

2.9. Predávajúci vráti kupujúcemu preukázateľné platby podľa bodu 3.8. VOP  rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci neuviedol iný spôsob platby v oznámení o odstúpení od zmluvy, bez účtovania žiadnych ďalších poplatkov.

2.10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi preukázateľné platby podľa bodu 3.8. VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

2.11. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, najmä používaním tovaru, poškodením tovaru, zničením tovaru a stratou tovaru.

2.12. Ak kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 3.2. a 3.4. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 3.8. VOP kupujúcemu a zároveň mu vzniká nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.